Stichting Behoud Witte Kerk Hemrik

Secretariaat: Sparjeburd 29, 8409 CK Hemrik

RSIN: 8161.77.764

Algemeen

De Witte Kerk Hemrik is een monument dat beschermd wordt op grond van de Monumentenwet 1988. De Stichting Behoud Witte Kerk Hemrik is eigenaar van het gebouw en heeft als doelstelling om het monument in stand te houden. In 2002 is de restauratie van het gebouw voltooid.

De Stichting draagt nu zorg voor adequaat onderhoud van het monument en bewaakt het gebruik van de kerk, zodanig dat de oorspronkelijke geestelijke en culturele waarden in stand gehouden worden.

De Stichting verkrijgt de benodigde financiële middelen uit:

  • Subsidie voor het onderhoud van de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
  • Schenkingen van instellingen en particulieren.
  • Andere verkrijgingen en baten.

De Stichting beoogt niet om winst te maken.

Het bestuur van de Stichting Behoud Witte Kerk Hemrik bestaat uit vijf leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden worden benoemd op voordracht van respectievelijk de vereniging Plaatselijk Belang Hemrik drie leden, waaronder de voorzitter), de kerkvoogdij van de PKN Lippenhuizen – Hemrik en de Stichting Grafkelder en Familiebegraafplaats der familie Van der Sluis. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van kosten, die gemaakt zijn voor de uitoefening van hun functie.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter: Jelke van der Velde (namens Plaatselijk Belang)

Secretaris: Siep Sinnema (namens Stichting grafkelder en begraafplaats van de familie van der Sluis)

Penningmeester: Jan Hofstee (namens Plaatselijk Belang)

Lid: Jan Kuiken (namens PKN Lippenhuizen – Hemrik)

Lid: Hjerke de Boer (namens Plaatselijk Belang)

Activiteiten 

Inspectie door Monumentenwacht

Onderhoudswerkzaamheden

Subsidieaanvraag BRIM

Acties ten behoeve van werven/behouden donateurs

jaarrekening 2016

jaarrekening 2017

jaarrekening 2018