fotograaf: Piet Douma

„Leafdesbrieven“ fertelt it ferhaal fan Andrew Makepeace Ladd III en Melissa Gardner.
Sûnt har bernejierren binne se dikke freonen en hoewol’t se gek op mekoar binne…..no ja, jo begripe it al.
Beide trouwen mei in oaren-ien, krije in eigen libben, in eigen wrâld. Andrew kriget sukses yn de polityk en Melissa yn de keunst, mar se rekket fertize yn ûngelokkige affaires en drank.
Wat harren bynt, is in briefwiksel dy’t se in libben lang folhâlde. Yn dy brieven skriuwe se mekoar alles wat se yn it echte libben net tsjin mekoar sizze kinne of wolle. De toan wikselet rêd tusken humor, wanhoop, langstme en kleare erotyk.
Entree € 10,- inclusief consumptie, t/m 12 jaar € 2,-

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.