DE FRYSKE JÛN GAAT HELAAS NIET DOOR I.V.M. DE ONTWIKKELINGEN ROND HET CORONA-VIRUS

Op tongersdei 19 maart sil foar de twadde kear in Fryske jûn holden wurde yn de Wite Tsjerke op de Himrik.
It tema fan dit jier is “de maaitiid”
Der binne al in moai oantal minsken dy’t komme en tasein ha fersen foar te dragen, lietsjes te sjongen of in ferhaal te fertellen oer it tema.
Fansels is der noch tiid en romte foar in spontane oprisping op de jûn sels, dat wurdt ek op priis steld.
It moat wol in fleurige boel wurde, it wurdt gesellich, der is romte foar in lach en in traan, it kostet 6 euro om der by te wêzen en de kofje en tee is der fergees op ta.
Dus, kom lâns en lit jim eefkes fernùverje op tongersdei 19 maart. Wy starte om 8 oere.

LET OP: HET IS NIET MOGELIJK OM TE PINNEN IN DE KERK