Stichting   Behoud Witte Kerk Hemrik
Inkomsten en   uitgaven
2012
Inkomsten:
1 Donaties 3.712,50
2 Gift St. Cultuur 2012 4.400,00
3 Overige inkomsten 1.437,32
4 Onderhoudssubsidie 7.947,82
Totaal inkomsten 17.497,64
Uitgaven:
5 Controle brandveiligheid 279,32
6 Verzekeringen 714,61
7 Stichtingskosten 142,80
8 Kosten Jubileum 2.485,91
9 Onderhoudskosten 21.354,17
Totaal   uitgaven 24.976,81
Resultaat per 31-12-2012 -7.479,17
Toelichting:
Het negatieve resultaat is hoofdzakelijk veroorzaakt door:
1. Schilderen van het gehele gebouw.
2. Eénmalige kosten voor het 10-jarige jubileum.